Duivendrechtsekade 85
1096 AJ Amsterdam
The Netherlands

T +31 (0)20 6937333
M +31 (0)6 52667894
F +31 (0)20 6690314

ALGEMENELEVERINGSVOORWAARDEN

HIDIT

Artikel1Definities

a. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt,tenzijuitdrukkelijkandersisaangegeven.

b.HIDITisdegebruikervandezealgemene voorwaarden.

c.Onderopdrachtgeverwordtverstaandewederpartijmet wieHIDITeenovereenkomstis

aangegaanmet betrekkingtotdeleveringvandienstenen/ofzaken.

d.Onderovereenkomstwordtverstaandedoor HIDITopgesteldeopdrachtbevestigingdie

door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend, en alle vervolgafspraken tussen

partijenbetreffendede uitvoeringvandeovereenkomst.

Artikel2Algemeen

a.Dezevoorwaardengeldenvooriedereaanbieding, offerteenovereenkomsttussenHIDIT

eneen opdrachtgeverwaaropHIDITdezevoorwaarden vantoepassingheeftverklaard,voor

zovervandeze voorwaardennietdoorpartijenuitdrukkelijken schriftelijkisafgeweken.

b.Dezevoorwaardenwordenalsbestendiggebruikelijke voorwaardenvanHIDITgeachtvan

toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg‐ en/of aanvullende aanbiedingen,

overeenkomsten,alsmedede totstandkomingen/ofuitvoeringdaarvan.

c. Alle door HIDIT verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen, en zijn geldig voor de duur die in de offerte is aangegeven, bij gebreke

waarvan de offertes geldig zijn voor maximaal dertig dagen. Offertes van HIDIT zijn

gebaseerd op de informatie die door cliënt is verstrekt. De cliënt staat ervoor in dat zij

daarbij alle relevante informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden van

HIDIT heeft verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt

aanvaard,heeftHIDIThetrechthet aanbodbinnentweewerkdagennaontvangstvande

aanvaardingteherroepen.

d.Deonderhavigevoorwaardenzijneveneensvan toepassingopalleovereenkomstenmet

HIDIT, voordeuitvoeringwaarvanderdendienenteworden betrokken.

e. Opdrachtgever die ten behoeve van een derde een overeenkomst met HIDIT aangaat,

wordtgeacht medevoordezederdetehebbenondertekendendient ervoorintestaandat

diederdedezevoorwaardenkent enaccepteert.Indeovereenkomstdientdenaamvan

dederdetewordenvermeld.

f. HIDIT wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitende rechtsgeldig

vertegenwoordigd door degenen die volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

daartoebevoegdzijn.

g. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijkschriftelijk zijnovereengekomendoorHIDIT.

h.Ingevalvanconflicttussendoordeopdrachtgever gebruiktealgemenevoorwaardenende

onderhavige leveringsvoorwaardenzullenlaatstgenoemdeprevaleren.

i. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of

vernietigdmochten wordenblijvendeoverigebepalingenvandeze algemenevoorwaarden

volledigvantoepassing.

HIDIT en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervangingvan denietigec.q.vernietigdebepalingenovereentekomen, waarbijindienen

voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht

worden genomen.

j.Rechtenenverplichtingendieopdrachtgeverjegens HIDITheeftzijnstriktpersoonlijken

kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derde(n),

behoudensvoorafgaande schriftelijketoestemmingvanHIDIT.k.HIDITbehoudtzichhetrechtvoorfoto’svan eenuitgevoerdeopdrachtvoorhaareigen

promotiete gebruiken.

Artikel3Aanbiedingen,offertesenwerkwijze

a.Heteerste,persoonlijkegesprekmetHIDITis steedsvrijblijvendenzonderkosten.

b.IndeeersteoffertevanHIDITwordteen globaleopgavegedaanvandekostenvaneen

gedetailleerdeofferteendewerkwijzevan HIDIT,gebaseerdopdemogelijkheidvan

ononderbrokenuitvoeringtijdensnormalewerktijden. Tenzijandersisovereengekomen,is

deeersteofferte vrijblijvendenzijnaandezeoffertegeenkosten verbonden.

c.IndiendeopdrachtgeverHIDITopdrachtgeeft oméénofmeergedetailleerdeofferteste

maken,brengt HIDIThiervoorperoffertehetbedragin rekeningdatvermeldisindeeerste

offerte. Komen partijen tot een overeenkomst, dan worden de kosten van de offerte, die

aan de overeenkomst ten grondslag liggen, niet in rekening gebracht tenzij tevoren

schriftelijkandersovereengekomen.

d. Moet HIDIT in verband met het aanbrengen van wijzigingen in de reeds uitgebrachte

offertes, extra werkzaamheden verrichten, dan heeft HIDIT het recht voor deze extra

werkzaamhedendebenodigde urentegenuurtarief(opvraagbaar)aande opdrachtgeverin

rekeningtebrengen.

e.Indiendeopdrachtgevermetdeofferteakkoordgaat, bevestigtHIDIT,nadateventuele

detailsen wijzigingenzijnverwerkt,zulksineen opdrachtbevestigingdiedeopdrachtgever

voorakkoord ondertekent.

f.Deprijswordtvermeldindeopdrachtbevestiging,of, indienditnietmogelijkis,opeen

latertijdstip vastgesteldopbasisvanhetgeenisovereengekomenin deovereenkomstende

eventuelelateretussenpartijen gewisseldecorrespondentie.Bijvaststellingvandeprijs op

eentijdstipnadeopdrachtbevestigingwordtdeze vaststellingschriftelijkvastgelegd.

g.EensamengesteldeprijsopgaveverplichtHIDIT niettothetverrichtenvaneengedeelte

vandeopdracht tegeneenovereenkomstigdeelvandeopgegevenprijs.

k.Aanbiedingenofoffertesgeldennietautomatischvoor toekomstigeopdrachten.

l.Ingevalvankennelijkevergissingenen/of verschrijvingenineenoffertekunnendeze

HIDITnietwordenaangerekendeniszijniet verplichttotlevering.

Artikel4Uitvoeringvandeovereenkomst

a.HIDITzaldeovereenkomstnaarbesteinzichten vermogenenovereenkomstigdeeisen

vangoed vakmanschapuitvoeren.Eenenanderopgrondvande opdatmomentbekende

standderwetenschap.

b.Indienenvoorzovereengoedeuitvoeringvande overeenkomstditvereist,heeftHIDIT

hetrecht bepaaldewerkzaamhedentelatenverrichtendoor derden.

c.Deopdrachtgeverdraagterzorgvoordatallegegevens, waarvanHIDITaangeeftdatdeze

noodzakelijk zijnofwaarvandeopdrachtgeverredelijkerwijsbehoort tebegrijpendatdeze

noodzakelijk zijn.